Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie wraz z partnerami Miastem Kwidzyn, Fundacją Edukacji i Rozwoju „FLOW”, Fundacją „M.A.P.A Obywatelska – miejsce, aktywność, partycypacja, animacja” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Razem na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6, działania 06.02, Poddziałania 6.2.2. Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu: założeniem projektu „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” ze strony Sceny Lalkowej imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie jest aktywizacja lokalnej społeczności z obszaru objętego rewitalizacją poprzez uruchomienie ich potrzeb kulturalnych oraz twórczych możliwości.

Cele projektu realizowane są za pomocą: autorskich zajęć artystycznych będących elementem składowym prowadzącym do zbudowania spektaklu teatralnego oraz autorskich międzypokoleniowych warsztatów, będących atrakcyjną propozycją prowadzącą do współpracy międzypokoleniowej

Planowane efekty: umocnienie więzi łączącej adresatów, włączenie w aktywne uczestnictwo na polu kultury i sztuki w życiu lokalnej społeczności.