PORANKI TEATRALNE – działania rozwijające umiejętności przyswajania sztuki i jej recepcji. Adresowane do dzieci z wiejskich środowisk, przy jednoczesnym współuczestnictwie dorosłych rodziców/opiekunów, dziadków, starszego rodzeństwa. Działania umożliwią „dostęp do sztuki” tym, którzy nie mają takich możliwości lub nigdy nie mieli kontaktu z teatrem z powodu miejsca zamieszkania. Działania przybliżające prawdziwą atmosferę teatralną, zapewniające wysoki poziom artystyczny. To również spotkania i panele dyskusyjne.