GENERACJE KREATYWNE to autorski projekt Sceny Lalkowej zainicjowany w 2009 roku, którego głównym celem jest wprowadzenie pokoleń w kulturę. Stworzenie, poprzez działania artystyczne, przestrzeni do prowadzenia dialogu pomiędzy różnymi grupami wiekowymi, gdzie odmienność staje się płaszczyzną wymiany doświadczeń, źródłem wzajemnych inspiracji oraz impulsem do znalezienia nowych pomysłów na wspólne spędzanie wolnego czasu.

Naczelnym zadaniem GENERACJI jest integracja na bazie kultury służąca wspieraniu rozwoju i kształtowaniu kreatywnych osobowości zarówno młodych jak i dojrzałych uczestników projektu, przygotowaniu do aktywnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze oraz podniesieniu jakości życia.

GENERACJE to „równość w kulturze” – niezgoda na kulturalno-społeczną degradację obszarów pozostających poza przestrzenią wielkomiejską, wyrównywanie szans w dostępie do kultury dla osób żyjących w małych ośrodkach i zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturowym.